IQ Security предлага три отделни категории услуги, свързани с привеждане в съответствие с нормативните изисквания на Регламента.

GDPR анализ

Обзорен преглед и проверка на съставените правила в компанията за защита на лични данни, в т.ч:

 • преглед и цялостен правен одит на текущите правила за защита на лични данни;
 • проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на Регламента;
 • изготвяне на Доклад с препоръки за подобряване на въведените правила и нормативното им съответствие с новоприетите норми;
 • консултации при промяна и въвеждане на нови правни норми;
 • обучение на служителите.

GDPR съответствие

Привеждане в цялостно съответствие с нормативните изисквания на Регламент 2016/679 и Закона за защита на лични данни, включващо разработване на нови процедури за работа и Политика за защита на лични данни. По време на процеса, ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • изготвяне на правила и процедури за регламентиране на дейности по GDPR;
 • анализ на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на GDPR;
 • анализ на използваните лични данни и законови основания за събирането им;
 • изготвяне на политика за защита на данни;
 • инструкции и документи за работа, необходими за цялостно съответствие;
 • процедура за управление на исканията на потребителите, както и необходимите бланки;
 • изготвяне на политика за “бисквитки” за сайт;
 • съдействие при интегриране на правилата в ежедневната работа на компанията;
 • обучение на служители;
 • допълнителни консултации.

DPO - Длъжностно лице по защита на лични данни

Услугата е подходяща за компании, които са нормативно задължени да осигурят длъжностно лице по защита на лични данни, като тя обхваща:

 • контрол по изпълнението на приетата политика за защита на лични данни в компанията, както и съответствието ѝ с нормативните изисквания;
 • изготвя препоръки и консултации при внедряване на нови продукти, засягащи субекти на лични данни;
 • консултира служителите на предприятието при възникнали въпроси, свързани с обработването на лични данни;
 • има ангажимент да комуникара с Kомисията по защита на личните данни или с правните субекти;
 • изготвя регулярни доклади при възникнали инциденти, като в определените случаи уведомява КЗЛД (комисията) в определените срокове;
 • извършва обучения на служителите относно прилагане на нормативната уредба;
 • цялостно съдействие при разрешаване на проблеми, свързани с пробив или нарушение на сигурността на личните данни.